Bilgi Merkezi

Sayaçların değişim işlemleri neden yapılmaktadır?

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuat gereğince elektrik tüketimini ölçen sayaçların periyodik olarak 10 yılda bir kontrol edip ayarlanarak mühürlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar ayarlanmaktadır.
Bu sayaçlardan ayarlanması veya tamiri mümkün olmayanlar yenisi ile değiştirilmektedir. Bunun yanında, müşteri talepleri doğrultusunda da sayaç değişim işlemleri yapılabilmektedir.
 

Elektrik fiyatlarına yapılan zam/indirim oranları kim tarafından belirlenmektedir?

Ülke genelinde elektriğin satış fiyatı aynı olup, Şirketimizin elektrik fiyatlarına zam veya indirim yapma yetkisi yoktur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bütün Türkiye’de uygulanmak üzere onaylanan ulusal tarife bölgemizde de uygulanmaktadır

Elektrik birim fiyatlarını (tarifesini) nereden öğrenebilirim?

Elektrik birim fiyatlarını http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 adresinden öğrenebilirsiniz.

3 zamanlı tarife uygulamasında zaman dilimi nasıldır?

06.00-17.00 arası (Gündüz), 17.00-22.00 arası (Puant) ve 22.00-06.00 arası (Gece) olmak üzere, 3 farklı zaman diliminde 3 farklı birim fiyat uygulanmaktadır. Fiyat bilgilerine http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133adresinden ulaşabilirsiniz.

3 zamanlı tarifeden yararlanmak için ne yapmam gerekir?

3 zamanlı tarifeden yararlanmak için en yakın VEDAŞ İl Müdürlükleri ya da İlçe İşletme Şefliklerimize başvurmanız gerekmektedir. 3 zamanlı tüketim değerlerini gösterebilen elektronik sayacı olmayan abonelerimizin bu tarifeden yararlanabilmek için bu özelliğe sahip sayaç temin etmesi gerekmektedir.

Çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerde yılda kaç defa tarife sınıfı değişikliği ve sözleşme güç değişikliği yapabilirim?

Tarife sınıfı değişiklik (tek terim - çift terim geçiş) talebi bir takvim yılında 3 defadan fazla olamaz.Sözleşme güç değişiklik talebi bir takvim yılında 3 defadan fazla olamaz.

Abonelik için yapılan sözleşme kullanıcı adına mı olmalıdır?

Mevzuat gereği abonelik sözleşmelerinin kullanıcı adına olması gerekmektedir.

Abonelik eşinin adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?

Evlilik cüzdanı yetki belgesi olmadığından, kira kontratı eşinin adına düzenlenmiş olsa dahi sözleşme iptali yapılamaz. Sözleşme iptali ancak vekaletname ile yapılabilir.

Sayaç kontrollerinde, abonelik sözleşmesi mal sahibinin üzerinde olmasına rağmen, kiracının veya bir başkasının dilekçesine istinaden sayaç değişimi yapabilir miyiz?

Sayacın hatalı tüketim değerleri gösterdiğinin tespiti halinde, yönetmelik hükümleri çerçevesinde değiştirilmesi gerekmektedir. İlgili sayaç kullanıcısı abone değil ise sözkonusu kullanıcının Şirketimizle abonelik sözleşmesi yaparak aboneliği kendi üzerine alması gerekmektedir. Sayaç değişimi, ancak abonelik sahibinin başvuruda bulunması halinde yapılabilmektedir.

Şehit ve gazi indiriminden kimler faydalanır? Nereye başvurmalıyız? Gerekli evraklar nelerdir?

Şehit ve gazi indiriminden şehidin ailesi (anne, baba, eşi), gazi indiriminden gazinin kendi ve ailesi (eşi) faydalanabilir.

 

Şehit indiriminden faydalanmak için;

 

o    Şirketimize başvurduğu yıla ait şehit ailesi adına ikametgah belgesi,

o    Şehit tanıtım kartı (TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Şehit Tanıtım Kartı),

o    Şehit tanıtım kartı yok ise şahadet yazısı,

Gazi indiriminden faydalanmak için;

o    Şirketimize başvurduğu yıla ait gazinin kendisi adına ikametgah belgesi,

o    Gazi kartı,

o    Gazi kartı yok ise TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden maaş aldığına dair yazı,

 

ile en yakın müşteri ilişkileri merkezimize başvuruda bulunulmalıdır. Başvurular her yıl yenilenmelidir.

Fatura ve kesme ihbarnamesinin tebliğ şekli nasıldır? Kesme ihbarnamesi bırakıldıktan sonra ne sürede elektrik kesilir?

İlgili mevzuat ve satış sözleşmeleri gereğince, müşteriye tahakkuk ettirilen fatura bedeli, belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği taktirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dahil) içerisinde müşteriye bir kez daha bildirimde bulunulur. Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmezse müşterinin elektriği kesilir. Müşterinin kullanım yeri adresine gönderilen fatura veya bildirim müşteriye tebliğ edilmiş sayılır.

Tesisat numaramı nasıl öğrenebilirim?

Adınıza düzenlenmiş elektrik faturası üzerinde yer alan "Tesisat No" bölümünden tesisat numaranızı öğrenebilirsiniz.

Kredi kartı ile elektrik faturası ödeyebilir miyim?

Ödeme kanallarının arttırılması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketiniz tarafından düzenlenen elektrik faturalarında yer alan tarife bileşenleri, vergiler ve fonlar nelerdir?

•           Net enerji bedeli (tek zamanlı veya çok zamanlı (gündüz, puant, gece)),

•           Sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli(PSH(Sayaç Okuma))

•           Sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedeli(PSH)

•           Dağıtım bedeli,

•           İletim bedeli,

•           Enerji fonu,

•           Elektrik Tüketim Vergisi

•           TRT Payı,

•           K.D.V.

Faturalarda yer alan dağıtım bedeli nedir?

Dağıtım Şirketlerinin dağıtım hizmeti sunabilmesi için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilen bir bedeldir.

Faturalarda yer alan PSH (Perakende Satış Hizmet) bedeli nedir?

Elektrik enerjisinin kendi maliyetinin, enerji alış-satışına ilişkin doğrudan maliyetlerin, dağıtım şirketinden satılan enerjinin faturalandırılmasıyla ilgili maliyetlerin vb. maliyetlerin birlikte değerlendirilmesine göre belirlenen bir bedeldir.

Faturalarda yer alan PSH (Perakende Satış Hizmet) (sayaç okuma) bedeli nedir?

Perakende satış hizmeti kapsamında yer alan, tüketicilere ait olan sayaçların okunmasıyla ilgili maliyetlere göre belirlenen bir bedeldir.

Faturalarda yer alan iletim bedeli nedir?

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından hazırlanmakta ve üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden naklinden yararlanılarak tüm kullanıcılara Dağıtım Şirketleri aracılığıyla ulaşmasını sağlayan nakille ilgili maliyetleri içeren, geliri TEİAŞ’a aktarılan bir bedeldir.

Faturalarda yer alan TRT payı ve yasal dayanağı nedir?

TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

Faturalarda yer alan enerji fonu ve yasal dayanağı nedir?

Elektrik Enerjisi Fon Payı abonelerden 04/1/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükümleri gereğince alınmaktadır. Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Hâlihazırda enerji fonunun oranı %1''dir.

Faturalarda yer alan elektrik tüketim vergisi ve yasal dayanağı nedir?

Belediye Tüketim Vergisi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Bu kapsamda belediye sınırları içerisinde kalan sanayi abonelerinden %1, diğer abonelerden ise % 5 belediye tüketim vergisi tahakkuk ettirilmektedir. Belediye sınırları dışında kalan müşterilerimizden ise belediye tüketim vergisi alınmamaktadır.

Güvence bedeli nedir? 2013 yılı güvence bedelleri nelerdir?

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi gereği güvence bedeli "Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere" güvence bedeli talep edilebilmektedir.1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olan ve yapılan yeni abonelikler için uygulanan kW başına güvence birim bedelleri aşağıdadır.

Abone Grubları           2013 Güvence Birim Bedeli TL/kW

Sanayi ve Ticarethane           44,4

Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler    15,7

Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer        21,0

Kesme- bağlama bedeli nedir?

Elektrik borcunu ödemedikleri için enerjileri kesilen müşterilerimizden, borcun ödenmesi durumunda enerjinin yeniden verilmesi sebebiyle alınan hizmet bedelidir.

Kesme-bağlama bedelleri Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince EPDK tarafından yıllık olarak belirlenmektedir. 2013 yılı için bu bedel 17,7 TL’dir. (A.G. Müşterilerimiz için.)

Sayaç sökme-takma bedeli nedir?

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 16 ncı maddesi kapsamındaki periyodik kontrollere esas sayaç sökme takma bedeli ile Yönetmeliğinin 18 inci maddesi kapsamındaki sayaç sökme takma bedeli sayaç maliki tarafından karşılanır. Sayaç malikinin müşteri olması durumunda, Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ile 18 inci maddesi kapsamındaki uygulamalar için 1/1/2013 tarihinden itibaren elektrik piyasasında uygulanan sayaç sökme takma bedelleri aşağıdadır.

SAYAÇ TÜRÜ           TL

Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar        21,5

Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar 31,0

Sanayi abone grubu tarifesinden faydalanabilmem için neler yapmam gerekir?

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Sanayi abone grubu tarifesinden faydalanabilmek için sanayi sicil belgesini dilekçeyle birlikte Şirketimize ibraz etmeniz gerekmektedir.

Önemli Not: Sanayi sicil belgelerini 2 yılda bir vizeletme zorunluluğu vardır. Sanayi sicil belgesi vize işlemleri T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Güncel vizeli sanayi sicil belgelerinin dilekçeyle birlikte Şirketimize ibraz zorunluluğu vardır. Aksi halde ise bir sonraki dönem faturasının ticarethane abone grubu tarifesinden çıkma riski vardır.

Konuyla ilgili mevzuat “ …….Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir. Sanayi sicil belgelerinin vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılır.”

Reaktif enerji bedeli oranları nelerdir? Bir defaya mahsus olmak üzere bu bedelin iptali mümkün müdür?

Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü(%33) aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini (%20)aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde;

Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini (%20)aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini(%15) aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

Reaktif enerji bedelinin 1 defaya mahsus olmak üzere iptali bir önceki yürürlükte olan mevzuat kapsamında mümkün iken güncel mevzuat kapsamında mümkün değildir. Reaktif enerjiden cezaya girme durumu kompanzasyon sisteminin arızalı olmasından dolayıdır. Kompanzasyon sisteminin bakım onarım ve tadilatı müşteri sorumluluğundadır.

Reaktif enerji bedelini kimler öder?

Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.  Bu aboneler dışındaki tüm aboneler reaktif enerji  oranlarını aşarsa reaktif enerji bedeli ödemekle  yükümlüdürler.

Elektrik hangi şartlarda kesilir? Kesme ihbarı nasıl ve ne zaman bırakılır?

1)Can güvenliği riskinden dolayı; Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğine göre emniyet mesafesi ihlalinin olduğu, can güvenliği riskinin olduğu her durumda elektrik enerjisi kesilir.

2)Borçtan dolayı; Müşteri, tahakkuk ettirilen fatura bedelini fatura veya ödeme bildiriminde belirtilen ödeme merkezlerine süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Müşteriye tahakkuk ettirilen fatura bedeli, belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dâhil)  içerisinde Müşteriye bir kez daha bildirimde bulunulur.(Kesme ihbarı bırakılır.) Bu bildirime rağmen, fatura bedeli bildirimi takip eden beş iş günü (dâhil) içerisinde ödenmediği takdirde Müşterinin elektriği kesilir.

Borçtan dolayı kesilmiş olan bir yerin elektriği borç ödendikten sonra ne kadar sürede bağlanır?

Kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanma süresi; “Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 nci maddesinde a) İmar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde, b) İmar yerleşim alanı dışında üç iş günü içerisinde” olarak belirtilmiştir. Ancak müşteri memnuniyetini sağlama adına açma işlemleri aynı gün içerisinde yapılmaya çalışılmaktadır.

Serbest tüketici nedir?

E.P.D.K. tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiye serbest tüketici denmektedir. 2013 yılı için E.P.D.K. tarafından belirlenen serbest tüketici limiti yıllık 5.000 kwh’tır. Yıllık tüketimi 5.000 kwh’ın üzerindeki tüm müşterilerimiz serbest tüketici niteliğine sahiptirler.

Tüketimi çok yüksek olan müşterinizim. Vedaş olarak tarifemde bir indirim sağlıyor musunuz?

Yıllık tüketiminiz 5.000 kwh’ın üzerindeyse VEDAŞ’ a müracaat ederek indirimli elektrik tarifesiyle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Şirketimiz sahip olduğu perakende satış lisansından dolayı serbest tüketicilere indirimli fiyatlardan elektrik enerjisi sağlamaktadır. Detaylı bilgi internet sitemizin “ Ucuz Elektrik Rehberi” kısmında yer almaktadır. Bağlı bulunduğunuz İşletme Müdürlüklerimize de uğrayarak indirimli elektrik satışlarıyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sayacım arızalandığında nasıl bir yol izlemem gerekmektedir?

Sayacınızın arızalı olması durumunda en yakın İşletme Müdürlüğümüze dilekçeyle birlikte müracaat etmeniz,internet sitemizde yer alan “ Arıza, Şikayet, Öneri” kısmında yer alan formu doldurmanız,  çağrı merkezimiz numaraları olan ......... numaralarını arayıp kayıt yaptırmanız yeterlidir.

Sayacım okunmadı ise ne yapabilirim?

Sayacı dönemi içerisinde okunmayan “Mesken” aboneleri  sayacın üzerinde yazan   T (1.8.0) , T1 (1.8.1), T2 (1.8.2), T3 (1.8.3) endeksleri okuyup  en yakın İşletmemize müracaat etmeniz yeterlidir.