KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRKERLER VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.

KİŞİŞEL VERİ AYDINLATMA BEYANI İNTERNET SİTESİ DUYURUSU

Şirketimiz, 6446 sayılı Yasa hükümleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan Tedarik lisansı kapsamında Van, Muş, Bitlis ve Hakkari İl, ilçe ve köylerinde görevli tedarik şirketi olup, söz konusu lisans bölgesinde serbest olmayan tüketicilere ve son kaynak tüketicilerine EPDK tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üzerinden tüm Türkiye genelinde de serbest tüketicilerle ikili anlaşmalarla elektrik enerjisi satışını gerçekleştirmektedir. Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak; Şirketimizden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız ve iş ortaklarımızın personelleri başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza ait kişisel verilerin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Tüm paydaşlara ait kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmesi ve saklanması konuları şirket olarak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatı ile sizleri bu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin toptan ve perakende elektrik satış faaliyeti kapsamında; Tedarik Lisansımızda belirlenen bölgede (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) serbest olmayan tüketicilere ve son kaynak tüketicilerine EPDK tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üzerinden, tüm Türkiye genelinde de serbest tüketicilere piyasa fiyatları üzerinden ikili anlaşmalarla elektrik satış hizmetinin gerçekleştirilmesi, perakende satış sözleşmeleri, ikili anlaşmalar, elektrik toptan alım satımına ilişkin anlaşmaların yapılması, faturalama ve tahsilat hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, tüketici hizmetleri merkezleri aracılığı ile verilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi, Kurul onayı ile elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatının faaliyetlerinin yapılması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası işlemlerinin yapılması, elektrik piyasası mevzuatının hizmet alımına izin verdiği faaliyet alanlarında hizmet alımlarının yapılması v.b. bunlarla sınırlı olmamak üzere Elektrik Piyasası Kanunu ile ikincil mevzuat ve Şirketimiz esas sözleşmesinde belirtilen Şirketimizin tüm faaliyet konuları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, 6446 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi, kontrol edilmesi, denetlenmesi,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında tüm sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kontrol edilmesi ve denetlenmesi doğrultusunda yapılacak iş ve işlemleri yerine getirilmesi,
 • Mal ve Hizmet Alımı iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz ile Yüklenici/Danışman/Bayi ve/veya Yüklenici/Danışman/Bayi ile Alt Yüklenici/Taşeron arasında imzalanan sözleşmeye ilişkin iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi, kontrol edilmesi, denetlenmesi,
 • Şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanına ilişkin iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
 • TÜRKERLER VEPSAŞ’ ın ve personellerinin yasal haklarının ve meşru menfaatlerinin korunması,

Amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, TÜRKERLER VEPSAŞ tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

Bu aktarım, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin yapılabilecektir.

Kanunun 9. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara; yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler:


Şirket; kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik, idari ve hukuki her türlü tedbiri almaktadır. Şirketimiz bu verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği, veri sahibi olarak kişisel verileriniz hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz. KVKK’nın 13(1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili taleplerinizi aşağıda tanımlanan yöntemlerden birini kullanarak TÜRKERLER VEPSAŞ’a iletebilirsiniz:

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adresi

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Konu Bilgisi

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Vali Mithat Bey Cad. Cemaller Sok. No:4

K:4-6 İpekyolu/VAN

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Vali Mithat Bey Cad. Cemaller Sok. No:4

K:4-6 İpekyolu/VAN

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

vangoluelektrikperakendesatis@hs03.kep.tr

E-posta bildiriminin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Yazılı olarak iletilen başvurularda başvuru sahibi talebini imzalı göndermelidir.

Başvuru gönderiminde belirtilmesi gereken bilgiler aşağıda açıklanmıştır:

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri
  1. İsim ve soyisim
  2. C. Kimlik numarası
  3. Telefon numarası
  4. E-posta adresi bilgisi (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
  5. Adres bilgisi
 2. Şirketimiz ile olan ilişkinize dair bilgilendirme
  1. Yüklenici
  2. Alt Yüklenici / Taşeron
  3. Bayi
  4. Danışman
  5. Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim
  6. Konu
 3. KVK Kanunu kapsamındaki talebinize ait detayların belirtilmesi
 4. Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönteminin seçimi:
 5. Adresime gönderilmesini istiyorum.
 6. E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 1. Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İletilen talep doğrultusunda, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu TÜRKERLER VEPSAŞ’ a bildirebilirsiniz.

*İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 01.04.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Paylaş
ÇÖZÜM MERKEZİ
ÇÖZÜM MERKEZİ
0850 211 24 24
Whatsapp
Whatsapp
MESAJ GÖNDER  >
ÇÖZÜM MERKEZİ
ÇÖZÜM MERKEZİ
0850 211 24 24
BİP HATTI