ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA

Sayın Çalışan Adayı,

Şirketimiz ile yapacağınız iş görüşmesi kapsamında paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel verileriniz (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, biyometrik ve genetik veriler vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanına ilişkin işe alım ve iş görüşmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 • TÜRKERLER VEPSAŞ’ın ve çalışan adaylarının yasal haklarının ve meşru menfaatlerinin korunması,

amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından kullanılmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla;

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Kısaca “TÜRKERLER VEPSAŞ”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz, işe alım ve iş görüşmesi süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda mezkûr kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında TÜRKERLER VEPSAŞ tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, TÜRKERLER VEPSAŞ tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.
 4. Kişisel verileriniz, KVKK’ nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
 5. KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. KVKK’ nın 11. Maddesi Gereği, veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda tanımlanan yöntemlerden birini kullanarak TÜRKERLER VEPSAŞ’a iletebilirsiniz:

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Konu Bilgisi

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Vali Mithat Bey Cad. Cemaller Sok. No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Vali Mithat Bey Cad. Cemaller Sok. No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

vangoluelektrikperakendesatis@hs03.kep.tr

E-posta bildiriminin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Yazılı olarak iletilen başvurularda başvuru sahibi talebini imzalı göndermelidir.

Başvuru gönderiminde belirtilmesi gereken bilgiler aşağıda açıklanmıştır:

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri
  1. İsim ve soy isim
  2. T.C. Kimlik numarası
  3. Telefon numarası
  4. E-posta adresi bilgisi (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
  5. Adres bilgisi
 2. Şirketimiz ile olan ilişkinize dair bilgilendirme
  1. Çalışan adayı
  2. Eski Çalışan (Çalışılan yılların belirtilmesi gerekir.)
  3. Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim
  4. Konu
 3. KVK Kanunu kapsamındaki talebinize ait detayların belirtilmesi
 4. Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönteminin seçimi:
 1. Adresime gönderilmesini istiyorum.
 2. E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 1. Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İletilen talep doğrultusunda, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 1. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu TÜRKERLER VEPSAŞ’a bildirebilirsiniz.

*İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 01.04.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Teslim Alan

Adı Soyadı :

Unvanı :

Tarih :

İmza :

Share
SOLUTION CENTER
SOLUTION CENTER
0850 211 24 24
Whatsapp
Whatsapp
SEND MESSAGE  >
SOLUTION CENTER
SOLUTION CENTER
0850 211 24 24
0538 651 55 55